Galiza o país de Europa que menos inviste en I+D, diante de España en produtividade científicaEquitación de Xis (Texto e ilustracións)
Fonte: SINCSegún se desprende del informe elaborado por la Fundación Barrié, Galiza é en relación á meia da Unión Europea quen presentou de forma ininterrompida a menor porcentaxe de investimento en I+D, a pesares da tendencia positiva dos últimos anos e de situarse por riba de España en canto a súa produtividade científica no período que vai do 2005 ao 2010.


O estudo fai o diagnóstico da situación do sistema de ciencia en Galiza e revisa a evolución dos principias indicadores de ciencia y tecnoloxía o longo da última década, en forma de cuestións para a reflexión e o debate.


Galiza experimentou unha notábel evolución no seu esforzo de investimento en I+D durante o período 2000-2010, xa que os recursos económicos destinados a esta actividade multiplicáronse por 2,5 até superar os 531 millóns de euros correntes no último exercicio do decenio, según o informe "A ciencia en Galiza" presentado por Xavier López, director xeral da Fundación Barrié o pasado mes de xuño.

Capa do informe Barrie
Non embargantes, respecto A España, o esforzo galego en investimento en I+D se situou en 2010 case meio punto porcentual por embaixo á meia (1,39%) e a menos da metade do rexistrado na Unión Europea (2%).

Encanto á intensidade do investimento en I+D, medida en relazón co Produto Interior Bruto (PIB), Galiza pasou dun esforzo do 0,64% no ano 2000 ao 0,96% en 2010. Os mellores dados do período corresponden a 2007 e 2008, con picos do 1,03% e 1,04%, respectivamente.

O sector con maior peso sobre o total do investimento galego en I+D foi o do ensino superior (protagonizado polas universidades) que en promedio executou o 43% dos recursos destinados a esta actividade durante o decenio. Por contra, en España e na Unión Europea este reparto sectorial foi liderado empresas cun 54 % e 64& respectivamente.
Fonte: INE, Eurostat e Fundación Barrie


Produtividade científica superior a España

Durante o período 2005-2010, os investigadores galegos publicaron 18.578 documentos en revistas científicas, cunha medra continuada que se plasma nun 53,7% máis de publicazóns ao final do sexenio respecto ao seu inicio, catro puntos por riba da evolución tamén positiva rexistrada en España para o mesmo período (49,7%).

O Sistema Universitario Galego lideira a produción científica galega a través da súa participación na publicazón de tres de cada catro documentos en revistas científicas, seguido polo Sistema Sanitario Galego.
Fonte:Thomson, INE, LEMI
A análise das publicazóns en termos de produtividade desvela que Galiza tamén presentou mellores resultados que España. No que se refire ao número de documentos por millón de habitantes, o promedio de Galiza no sexenio foi de 1.113, é dicir, case un 8% superior á proporción rexistrada a nivel estatal.

O impacto da produción científica, valorado a partir das citas recibidas a setembro de 2011 polos documentos publicados desde Galiza entre 2005 e 2010, cuantificase en 117.967 referencias (6,83 citas de meia por documento).

Polo que respecta á visibilidade, durante o sexenio se publicaron 8.449 documentos en revistas situadas no primeiro cuartil (as máis prestixiosas do mundo no seu temático) e 1.966 en revistas situadas entre as tres máis destacadas de calquera das categorías.Patentes estatais e internacionais

O número de patentes con efectos en España solicitadas desde Galiza entre os anos 2005 e 2010 ascendeu a 947. Destaca o dado de 2010, no que a cifra de solicitudes presentadas por persoas e entidades galegas superou nun 50,4% a de 2005 (no conxunto de España limitouse ao 16,9% durante este período).

O colectivo máis activo en patentes nacionais de 2007 a 2010 foi o dos particulares (36%) e, case á par, o formado polas empresas, con un 35% das solicitudes cursadas desde Galiza. Pola súa banda, as universidades foron responsábeis do 25% das solicitudes galegas de patentes estatais do período e os Organismos Públicos de Investigación (OPI) do 4% restante.

Fonte: OEPM, Fundación Barrie


As solicitudes de patentes europeas presentadas na Secretaria Española de Patentes e Marcas (OEPM) por morantes galegos somaron 50 entre 2005 e 2010, o que supón o 1,9% das rexistradas no Estado durante este período.

Encanto ás internacionais (PCT), desde Galiza se presentaron 52 das solicitudes formuladas por morantes españois na OEPM, o que representa o 3,3% do total estatal.

En Galiza, durante o período 2007-2010 os grupos máis activos foron a partes iguais o de empresas e o de particulares, co 37% cada un. Pola súa banda, as universidades presentaron o 23% das solicitudes galegas de patentes europeas e internacionais (PCT) do período. Finalmente, os Organismos Públicos de Investigación foron os promotores do 3% restante das solicitudes.