Epistemoloxía en Xeoloxia

Rafael Toural Dapoza (texto e fotografías)
TEQU (ilustracións)


En resolución: quen queira coñecer os máis importantes segredos da natureza contemple e considere en torno ao mínimo e ao máximo dos contrários e opostos.

Giordano BRUNO (1548-1600)

Ferramentas e trincheira do xeólogo.
O estudo do coñecemento ou Epistemoloxía, inícialmente fundamentado na filosofia, ten a sua orixe nos termos episteme e logos. A episteme ou coñecemento “científico” opuña-se a doxa ou coñecemento “vulgar” e se imbricaba a través do logos ou discurso para construir unha teoria do coñecemento, tal cual entendemo-la na actualidade.A Epistemoloxía entendida como disciplina, estuda como se xera e se valida o coñecemento das ciéncias. A súa función consiste en analisar os preceitos que se empregan para xustificar os dados científicos, considerando os factores sociais, psicolóxicos e mesmo históricos que pudesen entrar en xogo. É dicer, trata de explicar as relazóns existintes entre suxeito e obxecto

Nese sentido, podese dicer que a Epistemoloxía ocupase de dar resposta a cuestións de vital importáncia no campo das ciencias tais como: qué é o coñecemento e qué proceso de razoamento seguen os seres humanos para estabelecer resultados e conclusións que subpoñan, en definitiva, un avance no seu “estar” no mundo e se cadra tamén poder entender como se chegou á comprensión deste entendemento, á súa comunicación e á súa difusión.


Aliaga (Teruel)
No estudo de calquera ciéncia é preciso, en primeiro lugar, estabelecer un grau de distáncia en relación ao obxecto a observar e sobre o cal queremos reflexionar. No noso caso a Ciencia Xeolóxica como disciplina que pretende entender os procesos evolutivos da Terra. Dentro deste campo e ao iniciar un estudo específico, atoparemonos con diferentes graus de complexidade no momento de focar o obxecto sometido a investigación dando así paso a un proceso de transformazón e moldeado que nos situará no marco de chegar a estabelecer pautas concretas que podan deseñar e despexar calquera das incógnitas planteadas ao iniciar a investigación.

En todo este proceso é imprescindibel seguir as pautas do método científico, cimento fundamental de calquera teoría do coñecemento ou Epistemoloxía. Ante iso, o científico xeólogo podese atopar cos seguintes planteamentos:

1. Canto máis se aproxime ao obxecto do seu estudo, empregando con destreza as ferramentas do método científico, o investigador convertiráse na “conciencia lucida” ou se se quer mellor en manifestación empírica do coñecemento e a súa posíbel transmisión e reprodución dos seus achados.

2. No seu estudo, tamén podese atopar na disyuntiva de ter que escoller, por exemplo, o non identificarse co “ponto de vista” da ciencia do seu tempo, nese caso convertirase nun novo “explorador crítico” do alcance cognitivo e dos límites da Xeoloxia, da sua metodología, as súas apostas ontológicas e metafísicas, a sua dimensión axiológica, etc. onde todo será cuestionado e replanteado para así chegar a un novo marco de coñecemento.


Levantamiento andino, primera faja plegada del Potrero Escondido. Cerro Sur del Aconcagua.

3. Cando o investigador afastase todo o posíbel do obxecto de estudo é indubitábel que adquirirá unha perspectiva máis amplia ainda que  sen perder nitidez terá que adecuarse á perda de certos detalles, sobretodo na parte inicial do seu estudo. A tarefa científica da Xeoloxia consistirá, de igual forma que en outras ciéncias, en poder contemplar e estabelecer vellas e novas formas de coñecemento que contrastará con “sensibilidade conectiva” con outras que xa existen na súa disciplina concreta. Neste caso, estabelecerá con rigor unha panorámica máis amplia do complexo proceso humano ao que denominamos como cultura, unha de cuxas compoñentes fundamentais é a cognitiva.

4. O científico pode mesmo atinxir un distanciamento todavía maior cando se plantea estudar, nun caso concreto, comparativamente as grandes tradicións culturais, incluída a científica ou precientífica, sen comprometerse con nengunha, e atendendo especialmente á dimensión de cada tradición.

Por tanto, na nosa situación específica como científicos xeólogos, e ao enfrentarnos á natureza do ámbito xeolóxico, facemolo sempre selecionando e organizando os contidos e relazóns dunha disciplina científica empírica, experimental e observacional baseada no metodo cientifico clásico pero con articulación multitemporal e multiespacial para así comprender os diferentes procesos que chegan a construir o obxecto de estudo e as implicacións sociais e históricas que conlleva.


Rexistro sedimentario do s. XX en Mendoza (Arxentina)
A história da Xeoloxía axudanos a coñecer cais foron os coñecementos que estaban presentes nos momentos en que se produciron trocos importantes nesta ciéncia. A súa análise pode permitir determinar cuáis deses conceitos, procedimentos ou actitudes favoreceron a reestructuración do coñecemento e impulsaron o seu avance. A história da Xeoloxía é, en consecuencia, unha boa ferramenta para coñecer o núcleo central dun certo campo do saber e valorar a potencialidade organizadora e reestructuradora que atesoran determinados coñecementos.

Así, o método científico aplicado en Xeoloxia e en calquera outra investigación iniciase coa pergunta "cál é o problema?" que á súa vez ramificase en novas cuestións, de acordo co obxecto de estudo: "¿cando?" e "¿onde?". Estas preguntas permiten estabelecer a perspectiva adecuada do obxecto de estudo en termos de tempo e espazo, sendo variabeis únicas e estáticas/constantes nas chamadas ciencias históricas e clásicas, como a física ou a química. Esas preguntas á súa vez, criarán novas ramificacións: "¿canto?" e "¿cál é a proporción?", cuxa finalidade é a de estabelecer a medida cualitativa (non sempre cuantitativa) do proceso, do feito e do obxecto. Non embargantes, a investigación en Xeoloxía non se limita a descreber, xa que ademais de preguntar "¿qué acontece?", tamén pretende responder á cuestión: "¿por qué este problema?". Así, a procura de explicacións move a base de coñecementos e fai que a investigación empírica se situe en níveis máis altos de complexidade.

Frontispicio de "Principios de Xeoloxía". Ch. Lyell (1830)
Un dos conceitos geológicos más importantes e con maior potencialidade organizadora dentro da Ciencia Xeolóxica consiste en que "as penas son consideradas arquivos históricos que conteñen información sobre as condicións en que se orixinaron e as alteracións posteriores que experimentaron". En efeito, a partir do momento da comprensión deste conceito comeza a ser posíbel investigar sobre bases sólidas en torno ao pasado terrestre. É dicer, a noción das penas como documentos ou arquivos que conteñen información sobre o momento, o lugar e as condicións en que se formaron, convirtese nun programa de investigación científica. Este é o paradigma uniformista desenvolto por Lyell, denominado como “actualismo” e sintetizado na seguinte frase: “o presente é clave do pasado”. É dicer, que basta con entender o presente para explicar o pasado. O autor confirma que os procesos xeolóxicos que ocorreron ao longo da história foron uniformes e semellantes aos actuais.

Non embargantes, foi a hipótese da “deriva continental” proposta por Wegener en 1912,  ao considerar o movimento dos continentes e oceanos, a que desafiou a imobelidade aparente dos oceanos e continentes aceitada polo “uniformismo”. Wegener aporta evidéncias fósis, xeográficas, xeolóxicas e climáticas a favor da súa hipótese. Pero non será até os anos sesenta do pasado século cando se aportan as probas paleo-magnéticas que confirman a movilidade dos continentes e o movimento do fondo oceánico, probas decisivas para resucitar a hipótese da deriva continental e a súa transformazón nunha nova teoría: a “tectónica de placas”, a cal estabelece que a litosfeira está fragmentada en placas ríxidas que se moven polos movimentos convectivos do material do manto terrestre.

Mentres os paradigmas xeolóxicos focaronse como estáticos -imudábeis-, se nos apresentaban, como mútuamente excluyentes -irreconciliabeis-. Non obstante, no momento que se consideran en movimento -dialécticamente-, a contradicción externa desaparece e se traslada ao seo do próprio proceso, constituindo a fonte do avance do coñecemento xeolóxico.

Así, a “tectónica de placas” convirtese nunha teoria unificadora que sintetiza dous paradigmas contradictorios: catastrofismo vs uniformismo. Coa chegada desta teoría, consolidase unha verdadeira revolución científica no eido da Xeoloxia. Sen dúbida, estamos ante un troco cualitativo ou "salto", producto dun prolongado período de acumulación gradual de coñecementos xeolóxicos, aportados tanto polo “catastrofismo” como polo “uniformismo”.


"A deriva dos continentes e oceános". A. Wegener (1912)

Deste xeito, cando estudamos o Sistema Terra como diversos procesos (ou acumulación deles), resulta que no seu movimento se complementan e se transforman. O “catastrofismo” (lado revolucionário do paradigma xeolóxico), non pode existir sen a súa contraposición, o “uniformismo” (lado evolutivo do paradigma xeolóxico), porque a verdade non está na unilateralidade de cada un dos paradigmas, se non que se atopa na totalidade do proceso, é dicer, na unidade de ambos paradigmas e posto que o novo paradigma -teoria da tectónica de placas- é o resultado da duplo negación dos paradigmas descritos, éste retorna ao ponto de partida, pero a un nível superior. En definitiva, o coñecemento movese do inferior ao superior e do simple ao complexo (xogo multiespacial e multitemporal).

Por tanto, o saber científico levámolo desde o campo da “apariencia”, proporcionada pola sensibilidade observacional -imobelidade de oceanos e continentes- á substancia -movilidade de continentes e oceanos- dos obxectos materiais que se ocultan na sensibilidade percebida a través da “apariencia”.

A “apariencia” (imobelidade) é contradictoria coa substancia (movilidade), contradicción que sempre xustifica a investigación científica. Así, a verdade non está na imutabilidade de oceanos e continentes (apariencia), se non que a verdade atopase na movilidade de oceanos e continentes (substancia).

O noso coñecemento científico como xeólogos vai desde a verdade abstracta e unilateral -catastrofismo e uniformismo- á verdade concreta –tectónica de placas-, co obxectivo de apropiarse intelectualmente do obxecto de estudo na sua totalidade -Sistema Terra-

Coa “Tectónica de Placas”, a Terra apresentasenos como un sistema dinámico sometido a cambios, cuxo funcionamento só pode ser estudado desde unha perspectiva global. O noso obxecto de investigación está regulado por múltipis causas que se relacionan e se complementan.

En calquera caso, esta visión contemporánea só ten implicacións para a "lóxica xeral da Terra", a que en contínua evolución seguirá proporcionandonos respostas concretas a toda unha série de interrogantes que os xeólogos nos planteamos a través da observazón empírica e obxectiva.